CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

VPD
HOSE


  1. #taichinh DTK, POW, TV2, VPD - Tự do hóa ngành điện và sự nổi lên của nhiều doanh nghiệp trong ngành đang giúp cổ phiếu ngành điện hấp dẫn hơn. ndh.vn/...u-nganh-dien-2018031209306462p4c146.news
    Tích cực