CTCP Hàng không VIETJET

VJC
HOSE


  1. VJC bamboo airline dang lao 300 ty sau 3 thang bay, khong the canh tranh duoc voi vietjet, co phieu vietjet se tang manh