CTCP Hàng không VIETJET

VJC
HOSE


  1. #chungkhoan - Nắm tỉ trọng lớn MSN, SAB, VJC, VNM lại ít cổ phiếu ngân hàng, quĩ ngoại qui mô gần 8.200 tỉ đồng sẽ cơ cấu ra sao? vietnambiz.vn/...-cau-ra-sao-20200205175031217.htm