Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

TCB
HOSE


  1. TCB có thể phải tái cơ cấu nguồn huy động để đáp ứng nhu cầu cho vay mua nhà tăng cao. vietnambiz.vn/...ha-tang-cao-20200102105240656.htm