1. 20/11 lúc 08:28
    MinhHai
    Nguyễn Minh Hải
    #chungkhoanphaisinh VN30F1M - Nhận định chứng khoán phái sinh ngày 20/11: Tranh chấp trước ngưỡng cản 930 điểm. vietnambiz.vn/...an-930-diem-20191120074045803.htm
    • 7 Thích