1. 18/07 lúc 16:52
    MinhHai
    Nguyễn Minh Hải
    #baocaotaichinh - GAS: Ảnh hưởng của giá dầu và trích quỹ dọn mỏ, GAS báo lãi quý 2 giảm 4%.fili.vn/.../...bao-lai-quy-2-giam-4-737-691482.htm
    Tiêu cực
    • 8 Thích