Trần Hùng Huy

Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK: ACB)

Tuổi: 41
Học vấn: Tiến sĩ
Nguyên quán: Tiền Giang