Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐQT - CTCP FPT (Mã CK: FPT)

Tuổi: 64
Học vấn: Tiến sĩ
Nguyên quán: Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng