Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch HĐQT - CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI)

Tuổi: 58
Học vấn: Cử nhân
Nguyên quán: Thanh Hóa


  1. #chungkhoan - Ông Nguyễn Duy Hưng (A): Sức khỏe nội tại của nền kinh tế mới là nguyên nhân tác động tích cực hay tiêu cực đến TTCK, hơn nhiều chiến tranh thương mại. vietnambiz.vn/...chien-tranh-thuong-mai-61868.html