Phạm Vũ Hải

Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Mã CK: VEA)

Tuổi: 52
Học vấn: Kỹ sư