Đặng Thu Thủy

Thành viên HĐQT - Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK: ACB)

Tuổi: 65
Học vấn: Cử nhân
Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh