Nguyễn Thị Phương Thảo

Chủ tịch HĐQT - CTCP Sovico

Tuổi: 50
Học vấn: Tiến sĩ
Nguyên quán: Hà Nội