Trần Hưng Hiển

Tuổi: 62
Học vấn: Thạc sĩ
Nguyên quán: Nghệ An