Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch HĐQT - CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (Mã CK: BTH)

Tuổi: 63
Học vấn: Thạc sĩ