Phan Quốc Nghĩa

Thành viên HĐQT - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (Mã CK: GAS)

Tuổi: 52
Học vấn: Thạc sĩ
Nguyên quán: Quảng Ngãi